Home

Huub Janssen

Kwartiermaker

Huub Janssen is gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe projecten in het publieke en publiek-private terrein; met name kwartiermakersopdrachten.

.


Algemeen


Huub Janssen is gespecialiseerd in kwartiermaken alsmede in strategie, project- en programma-management en bestuurskundige vraagstukken.

Hij kent het spel rondom organisatie-vraagstukken en financiën van binnen en buiten.


Hij koppelt zijn ervaring als manager en kwartiermaker aan een uitstekend strategisch-beleidsmatig inzicht. Vooral in complexe vraagstukken komt hij het best tot zijn recht.


Hij is oprichter van het Kwartiermakersgilde en van Digital Confidence.

www.kwartiermakersgilde.nl 

www.digitalconfidence.nl 


Ervaringen

Achtergrond en opleiding


Huub is econoom en heeft jarenlang in financiële functies bij het rijk gewerkt (FEZ, DG-control en directie-controller) en bij private organisaties als controller en als manager bedrijfsvoering (financiën, personeel, juridisch, inkoop, facilitair).

Op basis van deze ervaring is hij sinds 2007 als zelfstandige werkzaam als kwartiermaker en heeft hij een groot aantal complexe projecten uitgevoerd in veel verschillende terreinen. Dit varieert van onder andere de oprichting van een vastgoed-coöperatie voor onderwijsinstellingen, een kenniscentrum bij een hogeschool, het instituut van de Kinderombudsman, inrichten van toezicht op cybersecurity en aitifical intelligence tot een stelsel voor elektronische authenticatie en autorisatie.


Naast zijn werk als zelfstandige heeft hij in 2012 het Kwartiermakersgilde opgericht. Dit is een stichting van en voor kwartiermakers die als doel heeft bij te dragen aan de professionalisering van het vak van kwartiermaken door middel van kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Daarvoor werkt Huub samen met master-studenten van de Universiteit Leiden die stage en scriptieonderzoek bij het Kwartiermakersgilde uitvoeren, heeft Huub het Handboek Kwartiermaken geschreven en worden er netwerk-bijeenkomsten, symposia en intervisiebijeenkomsten georganiseerd.

Huub is heel toegankelijk en makkelijk in de omgang, analytisch erg sterk en heel goed in de financiën.


Opdrachten en werkzaamheden


Momenteel is Huub Janssen werkzaam als kwartiermaker bij Agentschap Telecom voor toezicht op Artificial Intelligence (algoritmen), is voorzitter van de werkgroep van alle toezichthouders op AI in Nederland en is hij werkzaam de RDW voor het inrichten van toezicht op de cyber security van zelfrijdende voertuigen. Tevens adviseert hij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens rondom de organisatiorische positionering van het knooppunt voor internationale elektronische identificatie (eIDAS knooppunt). 

In 2020 was hij betrokken als authenticatie en autorisatieexpert bij het Ministerie van VWS bij het programma PGB2.0 (www.mijnpgb.nl). In 2017 t/m 2019 was Huub Janssen onder andere projectleider NIB binnen het Agentschap Telecom. Hij was verantwoordelijk voor het opzetten van het toezicht op de naleving van de EU-richtlijn voor Netwerk en Informatiebeveiliging (op basis van de cybersecuritywet) binnen het agentschap. In die rol was hij tevens voorzitter van de Nederlandse werkgroep van toezichtzouders op cybersecurity en van de Europese werkgroep van toezichthouders op de cybersecurity bij digitale dienstverleners. 

Huub Janssen was in 2016 binnen het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor het onderwerp elektronische identificatie (eID) voor burgers en bedrijven. Dit is een samenwerkingsverband met diverse ministeries, uitvoeringsorganisaties en private partijen. Het gaat hierbij om technische standaarden, financiën en financieringsmodellen, ontwikkeling en implementatie van Europese en nationale wetgeving (eIDAS en Wet GDI), privaat rechtelijke overeenkomsten (eHerkenning en Idensys), privacy, informatieveiligheid en toezicht. Het is een groot en complex onderwerp.

Huub is ruim vier jaar actief op dit onderwerp en heeft hierbij een groot interdepartementaal netwerk.

Huub Janssen is verder oprichter van het Kwartiermakersgilde. Dit is een samenwerkingsverband van en voor kwartiermakers. In dat kader heeft Huub het Handboek Kwartiermaken geschreven, organiseert hij symposia, expertbijeenkomsten, intervisie en geeft hij college (Universiteit Leiden) en workshops.Selectie van eerdere Kwartiermakersopdrachten


Inrichten van toezicht op cybersecurity

Bij het Agentschap Telecom was Huub verantwoordelijk voor het inrichten van toezicht op de cybersecurity in de energiesector, internetknooppunten, online marktplaatsen en clouddienstverleners. Tevens was hij voorzitter van de werkgroep van toeizchthouders op cybersecurity in NEderland en voorzitter van de Europese werkgroep van toezichthouders op de Digital Service Providers. 


Opzetten en inrichten coöperatieve vereniging t.b.v. vastgoed middelbaar onderwijs Breda

In opdracht van de middelbare scholen een coöperatie oprichten (Building Breda), een meerjaren huisvestingsplan opstellen en zorgen voor de overdracht van alle schoolgebouwen en de structurele subsidie van de gemeente.


Inrichten en aansturen programma eHerkenning voor bedrijven en Idensys

In opdracht van het Ministerie van EZ ontwerpen van het proces om met overheidsdienstverleners en marktpartijen te komen tot één oplossing voor digitaal zaken doen van bedrijven met de overheid, inrichten van het programma en uitvoeren van het programmamanagement.


Herinrichting lerarenopleiding techniek

De Hogeschool van Amsterdam, domein Onderwijs en Opvoeding biedt tweedegraads lerarenopleidingen techniek aan. Om te komen tot een aansprekend geheel aan toekomstbestendige opleidingen met minder kwetsbare bedrijfsvoering heeft de HvA verzocht om een toekomstplan voor deze opleidingen.


Opzetten Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

In opdracht van de Hogeschool van Amsterdam een kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding opzetten en managen.


Opstellen businessplan Lerarenuniversiteit

In opdracht van de Open Universiteit een businessplan opstellen voor een nieuwe Lerarenuniversiteit binnen de Open Universiteit.


Centrum Nascholing Amsterdam (CNA)

In opdracht van CNA een consortium opzetten met de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam ten behoeve van gezamenlijk leveren van masteropleidingen aan docenten.

In opdracht van CNA adviseren over juridisch en fiscale consequenties van de migratie qua rechtsvorm van een vof naar een BV.


Opzetten tender onderzoeksagenda Nationaal Cyber Security Centrum

In opdracht van het ministerie van EZ opzetten en operationaliseren van de eerste tender van de onderzoeksagenda voor het NCSC binnen de kaders van de Cyber Security Raad.


Inrichten Kinderombudsman

In opdracht van de Nationale Ombudsman een plan opgesteld voor de inrichting van het instituut Kinderombudsman en vervolgens het instituut ingericht.


Fusie ECP.nl en EPN

In opdracht van de directeuren van beide stichtingen de fusie begeleiden inclusief een aangepaste juridische structuur, integratie van het personeel en opheffing van een stichting.